Трети национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят на познанието“ 2022 г., Русе

Изх. №РУО1-11625/21.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и РУО – Русе организират Трети национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят на познанието“ 2022 г. Форумът си поставя за цел да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, културните и обществените процеси в миналото и днес; да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки и да даде трибуна на ученици и младежи до 26 г.

Моля за съдействието Ви информацията да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложениe:

  1. Покана
  2. Регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-851/17.03.2022 г.

на началника на РУО – София-град)