Трето състезание по компютърна лингвистика

Изх. № РУО1-13511/28.04.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13232/26.04.2021 г. Ви уведомявам, че Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН организира Третото състезание по компютърна лингвистика за ученици от прогимназиален и гимназиален етап.

Състезанието по компютърна лингвистика се състои в решаването на две задачи и ще се проведе от 15:00 до 17:30 часа на 8 май 2021 г. (събота).

За победителите се предвиждат грамоти и награди, които ще бъдат връчени по време на откриването на Софийския фестивал на науката на 15 май от 11:30 часа.

Пълните условия за провеждане на състезанието са достъпни на адрес: https://ibl.bas.bg/CL_Olympiad/rules/

За въпроси можете да се обръщате към Албена Георгиева – помощник-директор, [email protected]; тел.:02 872 2302.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД