Уведомяване при преместване на ученик в риск от отпадане

Изх. № РУО1-1847/23.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обхвата на учениците и минимизиране на риска от отпадане Ви напомням, че съгласно чл. 108, ал. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование при преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на регионалното управление на образованието. Когато приемащото училище е в друга област, началникът на регионалното управление на образованието информира началника на регионалното управление на образованието, на чиято територия е училището, в което ученикът се премества.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгл. Заповед № РД 02-81 /20.01.2020 г.

на началника на РУО – София-град/