УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изх. № РУО 1-15794/29.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно чл. 44, ал. 5 от  Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование,  удостоверенията и техните дубликати се регистрират в регистрационни книги.

Съгласно т. 10 от Приложение № 4 към чл. 31 от Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование удостоверява завършен гимназиален етап и дава право за продължаване на обучението във втори гимназиален етап на средно образование.

Съгласно т. 25 от Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, за всеки вид документи се води отделна книга.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД