Удостояване с почетно отличие „Национална диплома“

Изх. № РУО 1-24789/28.06.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-246/23.06.2022 г., вх. № РУО 1-24365/24.06.2022 г. за удостояването на зрелостниците от випуск 2021/2022 година с почетното отличие на Министерството на образованието и науката „Национална диплома“ е необходимо в срок до 04.07.2022 г. да изпратите в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване предложенията за ученици от Вашето училище за удостояване с почетното отличие. Предложенията трябва да са придружени с ксерокопия на дипломите за завършено средно образование и ксерокопия от отличията, доказващи изявените способности на кандидатите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, като всички документи следва да са сканирани в един файл.

Условията за присъждане на почетно отличие „Национална диплома“ са регламентирани в чл. 56, ал. 6 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС № 232/20.10.2017 г. на Министерски съвет, както и в чл. 34 от Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН – Национална диплома се издава на ученици в годината на завършване на средното образование на основание заповед за съответната година на министъра на образованието и науката за постигнат отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, включително от държавните зрелостни изпити, и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Напомням, че почетното отличието „Национална диплома“ има морална стойност и е признание за високите постижения на ученици от българските училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД