Удължаване на крайния срок за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 1 (C1.I1): Центрове за НТИМ и иновации в образованието от Националния план за възстановяване и устойчивост

Изх. № РУО1-33637/16.10.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

КОНКРЕТНИ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОН с № 9105-261/16.10.2023 г., вх. № РУО1-33511/16.10.2023 г., относно удължаване на срока за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1: Образование и умения, Инвестиция 1 /С1.II/: Центрове за НТИМ и иновации в образованието от Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № 10-839/05.10. 2023 г. на министъра на образованието и науката/