Удължаване на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-12866/22.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-12689/21.04.2021 г.  и сключено Допълнително споразумение № 1/15.04.2021 г. към административен договор BG05M20P001-2.010-0001-C01 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ между Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Министерство на образованието и науката,  Ви уведомявам, че срокът за изпълнение на дейностите по Проекта се удължава от 36 на 46 (четиридесет и шест) месеца, но не по-късно от 31.12.2022 година.

Предвид постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по Проекта, се предоставя възможност:

  1. В групите за обучения по Дейност 1 да се включват повече от 10% педагогически специалисти над 54 годишна възраст.
  2. На педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании по Дейност 1, да се включват неограничен брой пъти в предстоящи обучения по Дейност 1 до края на проекта.
  3. Педагогическите специалисти, които са получили финансиране по Дейност 2 за придобиване на съответната професионално-квалификационна степен (ПКС), да кандидатстват за възстановяване на разходите за придобиване на по-висока ПКС до края на Проекта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД