Удължаване на срока за подаване на декларации – 7. клас и заявления 7. и 10. клас

Изх. № РУО1-7500/31.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка със заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, т. 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в 7. и в 10.клас през учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че по отношение на подаване на декларации от квестори, оценители и учители консултанти за 7. клас срокът се удължава до 24.04.2020 г. Декларациите се подават сканирани на следния електронен адрес – [email protected].

Срокът за подаване на заявление за изпит по желание по чужд език 7. и 10. клас и дигитални компетентности 10. клас се удължава до 10.04.2020 г. Заявленията се подават сканирани на следните електронни адреси:

[email protected] – за заявленията на учениците от 7. клас;

[email protected] – за заявленията на учениците от 10. клас.

Моля да уведомите заинтересованите учители и ученици от Вашето училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД