Удължаване на срока на изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Изх. № РУО1-41444/22.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ

В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно Допълнително споразумение № 3 към Административен договор № BG05M2OP001-3.005-0004-C01 от 16.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /2014-2020/ и писмо № 9105-392/18.11.2022 г. на Министерство на образованието и науката, Ви уведомявам, че срокът за изпълнение на процедура  BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ e удължeн до 31.07.2023 г. Всички дейности и плащания следва да бъдат приключени и отчетени в рамките на този срок.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА Р
УО – СОФИЯ-ГРАД