Удължаване на срока на обявената от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.20-2021 г.

Изх. РУО1-27780/ 01.09.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 20-21-00-054/31.08.2021 г. на директора на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/ЦОИДУЕМ/, Ви уведомявам, че Министъра на образованието и науката удължи срока за кандидатстване по обявената нова Конкурсна процедура 33.20-2021 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа и специализирани обслужващи звена, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център, регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg

Удължен краен срок за кандидатстване: 13 септември 2021 г., 17:30 ч.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД