Удължаване на сроковете в Правилата за изготвяне на НКИИДУ за учебната 2020/2021 г. и реализиране на изяви от НКИИДУ за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-14672/19.06.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  МОН с № 9105-209/17.06.2020 г., вх. № РУО 1-14394/17.06.2020 г., Ви уведомявам, че с оглед въведените на територията на Република България противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19, се удължават сроковете за кандидатстване за включване на изяви в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 г., съгласно заповед № РД 09-1321/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Част от изявите, включени в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г., не са реализирани. Съгласно заповед № РД 09-1324/11.06.2020 г. на министьра на образованието и науката, организаторите на нереализираните изяви от Националния календар, планирани за периода от началото на извънредното положение до края на учебната 2019/2020 г., трябва да създадат организация за провеждането им от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, когато конкретната изява позволява това. Изявите следва да бъдат проведени до края на учебната 2019/2020 г., като в регламентите се отразят промените в начина им на провеждане.

 

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-2864/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката.
  2. Заповед № РД 09-1321/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.
  3. Заповед № РД 09-1324/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-1461/12.06.2020 г. на началника на РУО – София-град/