Указания във връзка с усложнената епидемиологична обстановка

Изх. № РУО1-6301/ 10.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, наложила грипна ваканция, препоръчвам:

  1. Във всички образователни институции на територията на град София стриктно да се спазват разпоредбите на здравните власти.
  2. Да се изпълняват заповедите на министъра на образованието и науката.
  3. Всяко училище, като се съобрази със специфичните условия на работа, с кадровия и технологичния си потенциал, да разработи комплекс от мерки за недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал чрез поддържане на перманентен дистанционен контакт с учениците с цел:
  • набиране на актуална информация относно здравословното им състояние – от класните ръководители;
  • насърчаване на родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност – от класните ръководители и от учителите по учебните предмети;
  • използване на технологичните възможности (електронно четими учебници, виртуална класна стая, платформи за споделяне на образователно съдържание, групи в социалните мрежи) за обмяна на образователни ресурси – от директора, заместник-директорите, учителите, персонала на училището;
  • разработване на нестандартна методика и внедряване на иновативни подходи за преподаване на учебно съдържание в условията на дистанционно обучение – екипно от учителите по учебен предмет (методическите обединения).
  1. Учителите по учебните предмети да преструктурират учебното съдържание с цел осигуряване на възможност за преподаване и усвояване до края на учебната година. Припомняме, че овладяването на учебния материал е особено важно за учениците от класовете, подлежащи на национално външно оценяване и на държавни зрелостни изпити.

В срок до 16.03.2020 г. директорът на всяко училище следва чрез ССЕВ да внесе доклад до началника на РУО – София-град за изпълнението на настоящите препоръки.

Уважаема госпожо/ уважаеми господин директор,

Нека се възползваме от създалата се ситуация, за да създадем траен и ефективен модел за бърза и адекватна реакция на образователната система на регион София-град при екстремни условия.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД