Указания до самостоятелни възложители на обучения по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-2798/21.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-2698/20.01.2021 г. относно изпълнение на Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ уведомявам всички образователни институции, които ще участват в Кампания 4 в качеството си на самостоятелни възложители на краткосрочни обучения и до момента нямат сключени договори с обучителните организации, че следва да използват приложените към писмото нови бланки на договор, техническо задание и протокол.

 

Приложения:

  1. Договор с обучаваща организация за обучение по Дейност 1.
  2. Техническо задание към договор за провеждане на обучения по Дейност 1 (Приложение 1).
  3. Приемно-предавателен протокол към договор за провеждане на обучения по Дейност 1 (Приложение 2).

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД