Указания за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка

Изх. №РУО1-3633/ 11.02.2020 г.                      

 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Напомням Ви, че с писмо с изх. №9137-934/ 21.11.2016 г. сте информирани относно  дадените указания за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването.

Уведомявам Ви, че СРЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка. В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН на медицинскато лице, издало бележката.

При необходимост инспекторите на СРЗИ осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.

Своите сигнали Вие можете да изпращате на електронната страница на СРЗИ в рубриката „Подай сигнал“ или да се свържат с дежурния инспектор на тел. 02/8130482.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО 

СОФИЯ-ГРАД