Указания за изпълнение на Дейност 1 и Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-2467/18.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на МОН с вх. № РУО 1-2155/14.01.2021 г. и вх. № РУО1-2127/14.01.2021 г. относно изпълнение на Дейност 1 и Дейност 2 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Ви уведомявам следното:

 1. По отношение на Дейност 1 от Проекта:
 • самостоятелните възложители на обучения по Дейност 1 – Кампания 4, които са сключили договори с обучителни организации и предстои да провеждат обучения след 01.01.2021 г. следва да подпишат Анекс/Допълнително споразумение, в който да се актуализират единичните стойности на обученията с физическо присъствие и да се добавят единични стойности на обученията от разстояние;
 • всички разходи за обучения на педагогически специалисти проведени след 01.01.2021 г. следва да се заплащат от самостоятелните възложители по актуализирана от Управляващия орган „Стандартна таблица на разходите за единица продукт по проект BG05M2OP001-2.010-001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, приложена към настоящото писмо;
 • когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по одобрена програма, която предвижда синхронно обучение от разстояние в електронна среда, обучителната организация трябва да ползва електронна платформа за провеждане на обучението, която да:
  • позволява конфигуриране и използване на виртуална стая за видео и аудиовръзки;
  • разговор, чат, споделяне на екрана на преподавателя;
  • визуализация на различни информационни обекти (текст, презентация, изображения, мултимедия и др.);
  • поддържа запис на обучението с възможност за контролирано споделяне на записа;
  • поддържа вход със служебните акаунти, създадени и поддържани от Министерство на образованието и науката за всички учители в домейна @edu.mon.bg;
  • да различава типовете потребители (обучител, участник, експерт) и да позволява администриране и достъп до различните функционалности и ресурси;
  • да осигурява създаването на различни по структура тестове за завършване на обучението с възможност за автоматична оценка, запис на резултата и обратна връзка за всеки отделен курс.
 1. По отношение на Дейност 2 има промяна в единичните стойности за подготвителните курсове за IV и V ПКС от 70 лв. на :
 • единичен разход за обучение на място (с физическо присъствие, без нощувки, с присъждане на 2 квалификационни кредита) – 83 лв.;
 • единичен разход за обучение без физическо присъствие (с присъждане на 2 квалификационни кредита) – 54 лв.

Моля да уведомите педагогическите специалисти в поверените Ви образователни институции за промените, описани в т. 2 от настоящото писмо.

 

Приложения:

 1. Анекс/Допълнително споразумения към договор с обучаваща организация.
 2. Стандартна таблица на разходите за единица продукт по проект BG05M2OP001-2.010-001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД