Указания за изпълнение на Дейност 1 – Кампания 4 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-2619/19.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-2299/15.01.2021 г. относно запитвания по изпълнение на Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Ви уведомявам, че в Кампания 4 на Проекта се предоставя възможност на педагогическите специалисти, преминали обучения през предишни кампании да се включат повторно в избрани от тях обучения.

Следва да имате предвид, че педагогическите специалисти, които не са участвали към настоящия момент в обучения по Проекта са с предимство.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД