Указания за изпълнение на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-23514/13.07.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Ви уведомявам, че педагогическите специалисти следва да представят документи за включване в Дейност 2 на проекта на хартиен носител в оригинал в образователната институция, в която работят и в електронен вид в информационната система на Проекта в раздел Дейност 2, след направена лична регистрация за достъп до платформата, на адрес – https://edu-teachers.mon.bg/home

До началника на РУО – София-град директорът на образователната институция изпраща само копие на „Регистър за подадени заявления за участие в Дейност 2“, в който са вписани педагогическите специалисти, на които следва да се възстановят средства за придобита професионално-квалификационна степен /ПКС/.

Моля да запознаете педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция с настоящето писмо, като имате предвид, че с оглед изискванията на проекта, РУО – София-град няма да възстановява средства за придобита ПКС на педагогически специалисти, които не са регистрирани в информационната система на проекта.

 

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД