Указания за оптимизиране на дейността на училищните психолози и педагогически съветници в образователните институции

Изх. № РУО1-39338/ 06.12.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение указания от министъра на образованието и науката с №9105-322/ 05.12.2023 г., вх. №РУО1-39113/06.12.223 г., за оптимизиране на дейността на училищните психолози и педагогически съветници в образователните институции.

Приложение: писмо №9105-322/ 05.12.2023 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД