Указания за организиране и провеждане на Пролетното национално състезание по физика

Изх. РУО1 – 5153/ 11.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, съгласно Приложение №2 към заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. за изменение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., заповед № РД09-3263/16.11.2020 г. и Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, на 13.03.2021 г. ще се проведе Пролетното национално състезание по физика.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Стара Загора и Пето основно училище „Митьо Станев“, град Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов“ № 19.

Пролетното национално състезание ще се проведе дистанционно –  учениците ще се състезават в училището, в което учат и няма да пътуват до град Стара Загора, Пето основно училище „Митьо Станев“.

За участие в състезанието директорът на училището подава заявка по образец до експерта по природни науки в РУО – София-град. След обобщаване на всички заявки за областта началникът на РУО – София-град определя със заповед училищата, в които ще провежда състезанието, като се спазва принципът учениците да се състезават в училището, в което се обучават.

Директорът на училището, в което ще се провежда пролетното национално състезание, определя със заповед училищни комисии за организиране и провеждане на състезанието, засекретяване на писмените работи и сканирането им, както и квесторите, които не могат да бъдат специалисти по съответния учебен предмет.

Състезателната част ще се проведе в изпитни зали на училището, в което учат учениците, заявили желание за участие в състезанието. Състезанието започва в 9:00 часа. За всички състезателни групи продължителността е до 4 часа, с изключение на състезаващите се ученици по специалната тема, за които продължителността е до 5 часа. По време на състезанието на участниците се разрешава да ползват калкулатори.

Всички дейности по организацията на състезанието са описани в приложеното „Указание за организиране и провеждане на Пролетното национално състезание по физика“

До участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в VІІ – ХІІ клас в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранните посолства. Участниците са разпределени в седем състезателни групи.

Ученици със специални образователни потребности участват в състезанието след становище на екипа за подкрепа на личностното развитие, като се допуска удължаване на времето за работа до 2 часа. Когато това изисква изготвянето на материали в определен шрифт и вид, директорът на училището уведомява съответния експерт в МОН до 5 работни дни преди състезанието.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация до директора на училището, в което се обучава за съгласие за публикуване на:

 1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
 2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично съгласие, резултатите на ученика от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика. Фиктивният номер, се генерира от училището, в което се обучава. Моля, фиктивните номера да бъдат образувани по следния начин:

 • Всеки фиктивен номер започва с буквите ПНСФ – (Пролетно национално състезание по физика);
 • Двуцифрен код на състезателната група: за първа състезателна група – 01; за втора състезателна група – 02, за трета състезателна група – 03, за четвърта състезателна група – 04, за пета състезателна група – 05; за шеста състезателна група – 06 и за седма състезателна група – 07;
 • Код на училището по НЕИСПУО;
 • Трицифрен код на ученика – последователни номера генерирани от училището, като първият номер е 001 и т.н.

Например: ПНСФ 01 2400015 001 (ПНСФ – пролетно национално състезание по физика; 01 – първа възрастова група; 2400015 – код на училището по НЕИСПУО; 001 – код на ученика генериран от училището)

Директорът на училището предоставя информация (по образец) за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици, чиито резултати не се обявяват, както и за учениците които не желаят да бъдат снимани.

Във връзка с гореизложеното моля, в срок до 17,30 часа на 02.03.2021 г. на електронен адрес [email protected] директорите на училищата да изпратят:

 1. Заявка за участие в състезанието по приложения образец, като посочат и свой актуален електронен адрес, на който да получат задачите в състезателния ден. Заявката за участие в състезанието да е:
 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът – заявка да е наименуван: ЕNSF_ SOFIA YYY_.xls (YYY е номера на училището). Например: ENSF_SOFIA_145OU.xls.
 1. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане.

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси: Кузман Кузманов – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Стара Загора, телефони: 0884 738 868 и 0879 833 260,  [email protected].

 

Приложения:

 1. Образец на заявка за състезанието
 2. Образец на декларации за съгласие
 3. Образец на списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане
 4. Указания за провеждане на Пролетно национално състезание по физика за учебната 2020 – 2021 година
 5. Образец на листчета за засекретяване

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД