Указания за планиране на държавен план-прием на ученици за учебната 2022/2023 година

 

Изх. №РУО1-3838/20.01.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам писмо на МОН №9105-32/19.01.2022 г., с вх.№ РУО 1-3665/20.01.2022 г. с указания за планиране на държавния план-прием в VIII клас в профилираните гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за  профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии, в V клас – в профилираните гимназии с профил математически или природни науки и на допълнителния държавен план-прием в XI клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД