Указания за посещение на деца в детски ясли и градини

Изх. №РУО1-20460/05.08.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо с вх. № РУО1-20335/04.08.2020 г. от г-н Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор , съдържащо указания за посещение на деца в детски ясли и градини.

Приложение: Указания

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД