Указания за провеждане на обучения във връзка с прилагането на Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здавеопазването

Изх. № РУО1-30724/03.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Н. РАЙНОВ“, ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-374/02.11.2020 г., вх. № РУО1-30596/03.11.2020 г. и прилагане на Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министьра на здравеопазването, Ви уведомявам, за следното:

  1. Практическите обучения за придобиване на правоспособности за управление на МПС, на товароподемни кранове, на селска и горска техника и др., които се провеждат и отчитат индивидуално за всеки ученик, се организират при спазване на указания на съответните компетентни ведомства и на противоепидемичните мерки определени със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и Насоките на МОН за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на Covid-19.
  2. Организацията на дуалното обучение/дуалната система за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка следва да е в съответствие с приложените указания към училищата и към работодателите. Подобно на дуалното обучение би могло да се организира и провеждането на производствената практика в предприятия.

Приложение:

  1. Указания за провеждане на дуалната форма на обучение в условията на извънредна епидемична обстановка през учебната 2020/2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД