Указания за работа по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Изх. № РУО1-7200/24.03.2020 г.  

 

ДО ДИPEKTOPИTE HA СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и поради възникналите множество въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, приложено Ви изпращам кратки указания, които ще бъдат публикувани и в системата на проекта.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД