Указания на министъра на образованието и науката за оптимизиране работата на училищата за обучение в електронна среда

Изх. № РУО1-7154/ 24.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам, получени от министъра на образованието и науката, указания за оптимизиране работата на училищата за обучение в електронна среда.

Моля да запознаете учителите от повереното Ви училище с него.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД