Условия за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст

Изх. № РУО1-35418/14.12.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на министерството на образованието и науката № 9105-425/14.12.2020 г., вх. № РУО1-35313/14.12.2020 г., Ви обръщам внимание на следното:

С Постановление № 322 на Министерския съвет (МС) от 23.11.2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на МС от 1998 г., се направиха изменения и допълнения на чл. 16б. С него се регламентира правото на нова месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст, както и условията за отпускане.

Помощта се отпуска, когато децата не посещават училище или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи поради въведените ограничения в училището или в детското заведение във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

Предвид изложеното, между Министерството на образованието и науката (МОН) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще се обменя информация освен за отсъствията на децата и учениците без уважителна причина, така и за децата и учениците, които не посещават детска градина и училище поради преустановяване на присъствения образователен процес във връзка с извънредна епидемична обстановка.

В тази връзка следва да отразявате в сайта https://karantina.mon.bg броя на дните, в които децата не посещават детските градини, включително в яслените групи, както и дните, в които присъственото обучение на децата и учениците е преустановено, включително в предучилищните групи.

За времето на обучение от разстояние в електронна среда, моля да отразявате коректно и в регламентираните срокове отсъствията на децата и учениците в модул „Отсъствия“ към НЕИСПУО съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД