Утвърдена нова методология за вътрешен контрол

Рег. № РУО1-8251/13.04.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-128/07.04.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката, във връзка с изпълнение на писмо № 91-00-88 от 12.03.2020 г. на министъра на финансите, Ви уведомявам, че е утвърдена нова методология за вътрешен контрол, в т.ч. и за вътрешен одит в публичния сектор. Новите методологически документи са:

1. Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол.
2. Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор.
3. Указания за управление на риска в организациите от публичния сектор.
4. Указания за последващи оценки на изпълнението в организациите от пулбичния сектор.
5. Наръчник на вътрешен одит.

Същите са публикувани в Информационната система за финансово управление и
контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО) на сайта на Министерството на финансите в следните раздели:
– в раздел „Документи“/“Методология“/“Финансово управление и контрол“
– в раздел „Документи“/“Методология“/Вътрешен одит“
Съгласно изискванията на чл. 17, ал. 2 от ЗФУКПС методическите насоки и
указанията са задължителни за прилагане от организациите по чл. 2 от закона.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД