Утвърждаване на Списък-образците и изчистване на дублираните ученици

СПЕШНО !!! ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-31209/27.09.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С цел спазване на сроковете по подаване на данни, съгласно писмо на г-жа Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката с изх. №9105-262/13.08.2021 г., относно подаване на информация за учебната 2021/2022 година в НЕИСПУО, произтичащи от Наредба №8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование е необходимо:

  • Училищата и детските градини, които все още не са утвърдили Списък – образец № 1 или 2 своевременно да го утвърдят;
  • Директорите да изчистят дублираните деца/ученици от списъчния състав на ръководеното от тях училище/детска градина и да подадат в НЕИСПУО корекция (не актуализация) на Списък – образец № 1 или 2.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД