Утвърждаване на училищен план-прием в първи клас

Изх. № РУО1-9873/25.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, училищният план-прием за I клас за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30.03.2024 г. след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището. До 10.04.2024 г. директорът на училището информира началника на РУО и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година. Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и да е съобразен с броя на подлежащите ученици от прилежащата територия на училището, определена от Столична община.

В изпълнение на чл. 44а от Наредба №10/01.09.2016г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, когато броят на местата за I клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището от списъка по чл. 47, ал. 1, които следва да постъпят в I клас, преди утвърждаването на училищния план-прием директорът, след съгласуване с финансиращия орган, задължително информира началника на регионалното управление на образованието за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици, като при утвърждаване на училищния план-прием е длъжен да се съобрази със становището на началника на РУО и със Стратегията за образование на Столична община за преминаване на едносменен режи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката