Утвърждаване на училищен план-прием в първи клас

№ РУО1-1780/22.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно разпоредбите на чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, Ви напомням, че училищният план-прием за I клас за предстоящата 2020/2021 учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30.03.2020 г. след становище на обществения съвет и приключила съгласувателна процедура. Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017г. и съобразен с броя на подлежащите ученици от прилежащата територия на училището, определена от Столична община.

В изпълнение на чл. 44а от Наредба №10/01.09.2016г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, директорът на училището задължително информира началника на РУО за възможността за осигуряване на целодневна организация на учебния ден на всички ученици, като при утвърждаване на училищния план-прием е длъжен да се съобрази със становището на началника на РУО и Стратегията за образование на Столична община за преминаване на едносменен режим.

До 10.04.2020 г. директорът на училището информира началника на РУО и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година, който следва да бъде публикуван на интернет страницата на училището.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД