Участие в дискусия на тема: „Форми на превенция на агресията в училищата“

Изх. № РУО1-28728/08.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28461/04.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 10.10.2019 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. до 12.00 ч. ще се проведе дискусия на тема: „Форми на превенция на агресията в училищата“ в административната сграда на Българския Червен кръст /БЧК/ на бул. „Джеймс Баучер“ 76, зала „Овална“. Събитието е организирано от Столичната организация на БЧК и цели да създаде пространство за обсъждане на възможностите за превенция на агресията и насилието сред подрастващите, както и за превенция на рисковото и асоциално поведение, с оглед обмен на добри практики между участниците. Адресирано е към експерти от Столична община, представители на МКБППМН, директори на училища, учители, педагогически съветници, доброволци и служители на БЧК – Столична организация, както и други заинтересовани страни.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция. Желаещите да се включат в дискусията следва да потвърдят участие в срок до 08 октомври 2019 г. /вторник/ на електронен адрес: [email protected] или на телефон 02/8122822.

Приложение: Програма на дискусионния форум

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД