Участие в международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“

Изх. № РУО1-28398/03.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОКРЕПА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27891/27.09.2019 г., Ви уведомявам, че в периода 6 – 8 ноември 2019 г. в Национален дворец на културата, гр. София, ще се проведе международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“, организирана от Министерството на труда и социалната политика на Република България, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, Фондация „Сийдър“, УНИЦЕФ, SOS Детски селища, Еurochild, „Надежда и домове за децата“ и Фондация Лумос.

Конференцията ще събере на едно място представители на институциите на Европейския съюз, държавни институции, местни власти, академични среди, международни и национални неправителствени организации и медии. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са: ефектът от институционалната грижа върху развитието на детето; стратегията на Европейската комисия за деинституционализацията и нейното финансиране; данните, практиките и научените уроци от процеса на деинституционализация; и реформата на системата за грижа за деца. Участниците ще могат да чуят най-нови данни от изследвания в полето на деинституционализацията, да дебатират елементите на процеса в дискусионни панели и да търсят заедно отговор на въпроса: „Как деинституционализацията да създаде условия и отношения, които гарантират правилно развитие на децата?“.

Подробна информация и програма на събитието може да намерите на посочения електронен адрес: www.disofia2019.com. Регистрация за участие в събитието ще се извършва чрез попълване на онлайн формуляр, публикуван на горепосочения сайт.

Възникнали въпроси или коментари може да отправяте на електронен адрес: [email protected].

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно Заповед № РД02-2183/30.09.2019 г. на началника на РУО – София-град)