Участие в обучение за „визуална информираност“

Изх. № РУО1 – 32538/22.11.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-32148/15.101.2019 г., Ви уведомявам, че на 17.12.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе обучение за  „визуална информираност“ в зала на Project Lab, бул. „Мария Луиза“ 58, гр. София. Събитието е организирано от Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение, с които Специално училище за ученици с нарушено зрение работи в сътрудничество, в изпълнение на дейности по проект по покана „Равни шансове“, ОПРЧР 2014-2020.

Поканата е адресирана до ресурсни учители, учители от общообразователни училища, преподаващи на ученици с нарушено зрение, психолози и други заинтересовани страни.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция.

За контакти и повече информация може да се обръщате към Зорница Станева на телефон 0889306134 или на електронен адрес: [email protected].

Желаещите да се включат в обучението следва да потвърдят участие в срок до 10 декември 2019 г. на електронен адрес: [email protected].

Приложение: Покана за участие в обучение за „визуална информираност“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД