Участие в обучение за назначените на длъжност „помощник на учителя“ в столичните детски градини и училища

Изх. № РУО1-8369/12.03.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8253/11.03.2024 г. Ви уведомявам, че на основание  чл. 112 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 10 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за назначените на длъжност „Помощник на учителя“ в детските градини и в училищата в област София, които не са преминали такова обучение до момента.

Обучението ще се проведе от 01.04.2024 г. до 05.04.2024 г. в Зала 2 на РЦПППО – София-град, ж.к. „Слатина“, ул. „Владово“ № 1.

Участието е след задължително подаване на заявка от директора на образователната институция на следния линк: https://forms.gle/dMGsR99rCaP3CdEN7, в срок до 22.03.2024 г.

Програмата на обучението включва 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема:

Ден 1 – тема „Принципи и методи на приобщаващото образование“.

Ден 2 – тема „Ефективност на помощника на учителя“.

Ден 3 и 4 – тема „Основни групи деца със специални образователни потребности“.

Ден 5 – тема „Съвместно преподаване: учител – ресурсен учител – помощник на учителя“.

Допълнителна информация може да получите на телефон: 02/8780234.

Участието ще бъде потвърдено на телефона и електронната поща на участниците, посочени в заявката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД