Участие в обучение за помощник на учители в столичните детски градини и училища

Изх. № РУО1-31355/28.09.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31127/28.09.2023 г. Ви уведомявам, че на основание  чл. 112 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 10 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учители в детските градини и в училищата в област София, което ще се проведе от 30.10.2023 г. до 03.11.2023 г в Зала 2 на РЦПППО – София-град, ж.к. „Слатин“, ул. „Владово“ № 1.

Програмата на обучението е разработена за 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема.

Ден 1 – тема „Принципи и методи на приобщаващото образование“.

Ден 2 – тема „Ефективност на помощника на учителя“.

Ден 3 и 4 – тема „Основни групи деца със специални образователни потребности“.

Ден 5 – тема „Съвместно преподаване: учител – ресурсен учител – помощник на учителя“.

Участието в обучението се осъществява след задължително подаване на заявка от директора на образователната институция на електронен адрес[email protected] ,  в срок до 15.10.2023 г.

Участието ще бъде потвърдено на телефона и електронната поща на участника, посочени в заявката.

Допълнителна информация може да получите на телефони: 02/8780234 и 0877183624.

 

Приложение:

  1. Образец на заявка от директора на образователната институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД