Информационна карта за външен мониторинг по прилагане на Механизма за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

Изх. РУО1-34687/23.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-31/17.10.2023 г., вх. № РУО1-33860/18.10.2023 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката  изисква на всяко тримесечие от териториалните си структури  информация относно прилагането на Механизма за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти, утвърден от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). По този повод и в изпълнение на ангажимента на ДАЗД е необходимо да се съберат и обобщят данните от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, чрез приложената Информационна карта (Приложение № 1).

В тази връзка е необходимо да предоставите попълнена Информационната карта, в срок до 27.10.2023 г., както следва:

  1. За образователни институции от районите: Банкя, Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Оборище, Овча купел, Средец на Анелия Апостолова на електронен адрес [email protected]
  2. За образователни институции от районите Връбница, Илинден, Красна поляна, Младост, Надежда, Нови Искър, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Студентски, Триадица на Силвия Пеева на електронен адрес [email protected]

 

Приложения:

  1. Информационна карта за външен мониторинг по прилагане на Механизма за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти.
  2. Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД