Участие в обучения за прилагане на карти за функционалната оценка и план за подкрепа по Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето (МКФУЗ – ICF-CY) за деца и ученици със специални образователни потребности

Изх.  № РУО1-32877/10.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-32506/06.10.2023 г. Ви уведомявам, че за осъществяване на методическата функция на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО/ и на основание чл. 78 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 10 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, РЦПППО – София-град организира обучения за прилагане на карти за функционалната оценка и план за подкрепа по Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето (МКФУЗ – ICF-CY) за деца и ученици със специални образователни потребности.

Обученията ще се провеждат в рамките на един ден – 8 академични часа, онлайн, по предварително изготвен график, включващ представители на всички образователни институции от областта.

От всяка образователна институция могат да вземат участие по 2 педагогически специалисти, единият от които следва да е координаторът по осигуряване на дейностите за подкрепа за личностно развитие в съответната институция съгласно чл. 7 от Наредбата за приобщаващо образование.

Участието ще става след предварителна регистрация на участниците за определен по график ден за съответния район. Регистрираните участници ще получат на посочения имейл линк за включване в обучението.

Обръщам внимание, че излъчените участници не трябва да са посещавали обучения по темата, организирани по поддейност 3.1 на проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ в Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – Банкя.

Представителите на всяка образователна институция имат ангажимента да представят информацията от обучението пред всички свои колеги, ангажирани с осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 

Приложение:

  1. График за провеждане на обучения за прилагане на карти за функционалната оценка и план за подкрепа по Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето (МКФУЗ – ICF-CY) за деца и ученици със специални образователни потребности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-839/05.10.2023 г. на министъра на образованието и науката/