Участие в спортни празници в училище и Европейската футболна седмица на Спешъл Олимпикс 2024 ЗА

Изх. № РУО1-14706/10.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ЦСОП, РЦПППО – СОФИЯ-ГРАД И

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-РУО1-14415/08.05.2024 г. Ви уведомявам, че Спешъл Олимпикс България отправя покана до центровете за специална образователна подкрепа на територията на област София и до РЦПППО – София-град да организират в периода 25 май – 2 юни 2024 г – в рамките на Националната кампания „Да играем заедно“ и Европейската футболна седмица, училищни промоционални спортни празници по футбол и народна топка „Да играем заедно“,  с участие на смесени отбори на младежи със и без интелектуални затруднения. Целта е да бъдат насърчени центровете за специална образователна подкрепа и регионалните центрове заедно с техни партньори и с училища да предложат нови възможности за децата с и без интелектуални затруднения да играят заедно национално популярните игри футбол и народна топка.

Спешъл Олимпикс България отправя покана към учители и треньори за участие в информационен уебинар за разясняване на съдържанието на кампанията и правилата за провеждане на училищни турнири по футбол и народна топка в рамките на Европейска футболна седмица‘2024, който ще се проведе на 15.05.2024 г. от 14.00 – 14.45 ч. в платформата Майкрософт Тиймс. При проявено желание за участие следва да се извърши регистрация на посочения линк: https://msteams.link/70GH.

Допълнителна информация относно условията и реда за участие може да получите от приложената покана с приложения към нея.

 

Приложение:

  1. Покана с приложения (1, 2).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-522/11.04.2024 г.
на министъра на образованието и науката/