Участие в Трета международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация“

Изх. № РУО1-29976/27.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29262/20.10.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, организира Трета международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация“, която ще се проведе онлайн, от 20.11. до 22.11.2020 г. Работните езици на конференцията са български и английски език. Осигурен е превод.

За трета поредна година на конференцията ще бъде  представен световният опит в съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, синдром на РЕТ, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения и др.

Конференцията е от значение за всички, въвлечени в процесите на приобщаващото образование – експерти, директори, ресурсни учители, психолози, логопеди, учители, родители.

Моля за Вашето съдействие, предоставената информация да се разпространи в поверените Ви институции и специалистите, работещи в контекста на проблематиката на конференцията да вземат участие при заявен интерес.

Желаещите за участие в конференцията следва да се регистрират, като попълнят електронен формуляр на посочения линк: https://aac2020.assistfoundation.eu/registration/. За повече информация – имейл: https://aac2020.assistfoundation.eu/ или телефон: 0888760476.

Приложение: Информация за конференцията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД