Участие на българските ученици в майсторски клас на ЦЕРН

Изх. РУО1 – 3015/31.01.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 02456/29.01.2024 г. от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките Ви уведомявам, че през 2024 г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България.

Събитието се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG и International Masterclasses. В България класовете се организират съвместно от Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, София Тех Парк, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физикотехнологичен факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

Майсторски класове по „Терапия с частици“ ще се проведат в София и Варна, както следва:

 • 12 февруари 2024 г. – Клас по терапия с частици в София Тех Парк. Желаещите да участват могат да се регистрират на страницата на класа: https://indico.cern.ch/event/1367776/
 • 28 февруари 2024 г. – Клас по терапия с частици в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна Повече информация за събитието може да намерите на страницата на обсерваторията: astrovarna.com

Майсторският клас по „Терапия с частици“ показва нагледно значимостта на фундаменталните изследвания за приложения в медицината и полезността им за обществото. Участниците ще могат да се запознаят с използваните техники за лечение на онкологични заболявания чрез облъчване с фотонно лъчение и ускорени снопове заредени частици (протони или въглеродни йони).

 1. Увод. Ще бъдат изнесени лекции за запознаване на участниците с основните величини и механизми, които характеризират въздействието на йонизиращото лъчение върху живите организми. Пред тях ще бъде представен и подготвеният от SEEIIST проект на бъдещ център за адронна терапия и свързаните с него научни изследвания.
 2. Практическа работа. В практическата част участниците ще могат да използват специализирания софтуер matRad (създаден в Център за изследване на рака DKFZ в гр. Хайлделберг, Германия), за да разработят план за лъчелечение и да сравнят резултатите от облъчване с фотони и ускорени снопове заредени частици.
 3. Видеоконференция. Ще се проведе видеоконференция, на която освен участниците от България, ще присъстват техни връстници от други държави, както и експерти от областта на адронната терапия. Резултатите на отделните работни групи ще бъдат представени под формата на презентации и ще се проведе дискусия. Ще има викторина за всички участници в майсторския клас.

Класове с данни от експеримента CMS на ЦЕРН ще се проведат последователно в няколко града в страната. Това е ден за научни изследвания на учениците на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието, учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експериментите CMS. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експериментите на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Датите за провеждане на майсторските класове с данни от експеримента CMS в страна са:

 • 9 февруари 2024 г. – Клас само за момичета в рамките на Международния ден на жените в науката – в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна. Повече информация за събитието може да намерите на страницата на обсерваторията.
 • 22 февруари 2024 г. – за учениците от страната и София – във Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски, София“. Желаещите да участват могат да се регистрират на страницата на класа: https://indico.cern.ch/event/1370193/registrations/101852/. Координатори – проф. дфн Леандър Литов, доц. Борислав Павлов и доц. Пейчо Петков.
 • 26 февруари 2024 г. – за учениците от ПГ „Велизар Пеев“ и СУ „Иван Вазов“ в гр. Своге – в Професионална гимназия „Велизар Пеев“, гр. Своге. Координатори – Марияна Кацарова, Здравка Андреева и доц. Румяна Хаджийска.
 • 6 март 2024 г. – за учениците от страната и София – в Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, гр. София. Желаещите да участват могат да се регистрират на страницата на класа: https://indico.cern.ch/event/1370862/timetable/@view=standart. Координатори – доц. Румяна Хаджийска, гл. ас. Марияна Шопова и ас. Милена Мишева.
 • 8 март 2024 г. – за учениците от Златоград – в СУ „Антим I“, град Златоград. Координатори – гл. ас. Марияна Шопова и Дафинка Ясенова.
 • 11 март 2024 г. – за учениците от Благоевград – в ПГМ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград. Желаещите да участват могат да се регистрират на страницата на класа. Координатори – гл. ас. Марияна Шопова, ас. Милена Мишева и Милена Славкова.
 • 19 март 2024 г. – за учениците от Варна и близките населени места – в НАОП „Н.Коперник“, град Варна. Повече информация можа да намерите на страницата на обсерваторията. Координатори – Свежина Димитрова и доц. Румяна Хаджийска“.

Началота на майсторските класове е от 10.00 часа, а видеоконференцията с ЦЕРН е в 17.00 часа. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло.

Учениците, кандидатстващи за класовете в София, трябва да се регистрират като попълнят регистрационна форма. Кандидатите ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Желателно е участниците да разполагат с лаптоп, който може да използват по време на класа.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД