Участие на държавни и общински училища в дейности по проект BG05M20POOl-2.015 „ Ученически практики – 2”

Изх. № РУО1-40767/14.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СГХСТ, ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р А.ЗЛАТАРОВ“, СПГТ, 59 ОбУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ “, НФСГ, ПГО „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, 94 СУ „Д. СТРАШИМИРОВ“, ПГАВТ „А.С.ПОПОВ“, НТБГ, СПГ „КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“, ПГТ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“,  СПГЕ „ДЖОН АТАНАСОВ“, СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“, 170. СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“, ПГТ „МАКГАХАН“, ПГД „ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА“, ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“, ПГХВТ „ПРОФ. Д-Р ПАВЛОВ“, ПГМЕ „ВАПЦАРОВ“, 123. СУ “СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ И ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-389/15.11.2022 г., вх. №РУО 1-40842/15.11.2022 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката като бенефициент по проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики — 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд, продължава изпълнението на дейностите по проекта и през учебната 2022/2023 г.

Основната цел на проекта броят на учениците в професионалните училища да бъде повишен и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда. Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и в общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Със заповед №РД 09-3196/12.10.2021 г., изменена и допълнена със заповед №РД 09-5476/28.10.2022 г. на министьра на образованието и науката, след проведен подбор са определени държавните и общински училища в Република България, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на проекта.

С оглед спазване на изискването за наемане и отчитане на лицата, изпълняващи дейности по проекта, е предвидено възлагането на дейностите да се извършва с допълнително споразумение по чл. 119 от Кодекса на труда (КТ). Необходимо е и допълване на длъжностните характеристики на директорите със задължение за изпълнение на дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Допълнителните споразумения (по изготвен образец за целите на проекта) следва да бъдат регистрирани в електронната деловодна система с приложена длъжностна характеристика към тях, в която да има включени задължения за работата по проекта. Училищата, които са подали заявление за участие в проекта и са одобрени през учебната 2021/2022 г. се счита, че са заявили желание за участие за целия период на проекта (до 31.12.2023 г.) и с тях няма да се сключва ново допълнително споразумение по чл. 119 от КТ.

За популяризиране на дейностите по проекта училищата следва да публикуват на своите интернет страници информация за проекта, както и линкове (хипервръзки) към интернет страницата на проекта и/или на МОН.

 

Приложения:

  1. Заповед №РД09-5476/28.l0.2021 г.
  2. Заповед № РД09-4399/15.11.2021 г. за утвърждаване на Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.015-0001 „ Ученически практики-2”.
  3. Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2015-0001 „Ученически практики-2”.
  4. Образци на документи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД