Участие на образователната общност – ученици, студенти и всички млади хора в Конференцията за бъдещето на Европа

Изх. № РУО1-29428/14.09.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-303/10.09.2021 г., с вх. № РУО -28917/10.09.2021 г., приложено Ви изпращам материали относно Конференцията за бъдещето на Европа. В тази връзка и в изпълнение на резолюция на министъра на образованието и науката, Ви информирам следното: Основната цел на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“ е осигуряване на публично пространство, в което се дава възможност на европейските граждани да обсъдят предизвикателствата и приоритетите на Европа и да изразят своето мнение, включително да се насърчи гражданската активност на децата и младите хора. Инициативата ще бъде активна до пролетта на 2022 година.

Европейските граждани могат да участват в Конференцията за бъдещето на Европа по следните начини:

  1. Многоезична цифрова платформа, на която гражданите ще могат да споделят идеи и да внасят предложения онлайн;
  2. Децентрализирани събития — присъствени, хибридни или онлайн събития, организирани от отделни личности или различни организации;
  3. Панел на европейските граждани, където ще се обсъждат различни теми, свързани с предложенията на гражданите в цифровата платформа.

Допълнителна информация за горепосочената инициатива е налична на  официалната страница: https://europa.eu/european-union/conference-future-europe_bg

 

Приложение:

  1. Информационни материали относно Конференцията за бъдещето на Европа

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД