Учебен предмет „Родинознание“

Рег. № РУО1-7489/05.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

                         В изпълнение на писмо № 9105-76/04.03.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-7319/04.03.2021 г. и във връзка с постьпили запитвания за липсващия учебен предмет „Околен свят“ в образеца на заявката за учебници и учебни комплекти за I клас обръщам внимание, че  Министёрството на образованието и науката своевременно е информирало директорите на училищата, както следва:

– в публикуваната на официалната страница на МОН заявка за I клас е изписан текстьт: „Заявката за учебните комплекти по учебния предмет „Родинознание“ (предишно наименование „Околен свят“) ще бъде публикувана след приключване на процедурата по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по „Родинознание“ след извършени обективно необходими промени в одобрените учебни комплекти по „Околен свят“ за I клас”

Отново обръщам внимание, че директорите заявяват количеството на всяка доставка познавателни книжки, учебници и учебни комплекти само чрез заявките, утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката и публикувани на страницата на министерството.

– в публикувания на официалната страница на МОН „Списък на учебниците и

учебните комплекти за начален етап“ (Приложение № 2) е изписан текстът: „Учебните комплекти за I клас по учебния предмет „Родинознание“ ще бъдат допълнително включени в списъка след приключване на процедурата по оценяване и одобряване на проектите на учебни комплекти, открита със заповед на министъра на образованието и науката”.

Със Заповед № РД 09-113/13.01.2021 г. на министъра на образованието и науката е открита процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по „Родинознание“ след извършени обективно необходими промени в одобрените учебни комплекти по „Околен свят“ за I клас.

Одобрените учебни комплекти по „Родинознание“ за I клас ще се ползват в училищното образование от учебната 2021 – 2022 година. Списъкът им и образец на заявката за определяне количеството на всяка доставка на учебните комплекти ще бъдат публикувани на официалната страница на МОН, в рубриката „Учебници”, след одобряването на проектите на учебни комплекти със заповеди на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД