Ученически конкурс „Гражданско образование и международно сътрудничество“ за ученици от XII клас с профил „Чужди езици“

Изх. № РУО1-9876/25.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо  на МОН № 9105-80/21.03.2024 г., постъпило с вх. № РУО1-9542/21.03.2024 г., Ви информирам за възможността за участие на Вашите ученици в ученически конкурс „Гражданско образование и международно сътрудничество“. Конкурсът е предназначен за ученици от XII клас, които изучават профил „Чужди езици“ и се организира от Асоциацията на езиковите училища в България с подкрепата на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/. Информацията за конкурса може да се намерите на следния електронен адрес:

Национално състезание „Гражданско образование и международно сътрудничество“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/съгл. Заповед № РД 10-437/15.03.2024 г. на министъра на образованието и науката/