Ученически конкурс за историческо изследване „Съединението на България – събития и личности от моя роден край“

Изх. № РУО1-4342/18.18.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4245/17.02.2020 г., Ви уведомявам, че за поредна година фондация „Цоцорков род“ – гр. Панагюрище организира ученически конкурс за историческо изследване за наградата на името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Темата на тазгодишния конкурс е „Съединението на България – събития и личности от моя роден край“ и е посветена на 135-годишнината от Съединението на България.

Моля да имате предвид, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование Ви предоставят значителна свобода относно планирането и осъществяването на дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, и че в случая решението е Ваше при наличие на информирано съгласие от страна на родителите.

Обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл.11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1”.

 

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД