Ученически конкурс за художествена скица „Модата в романите на Димитър Димов“

Изх. № РУО1-8662/17.03.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-8493/15.03.2021 г., Ви уведомявам, че Националeн литературен музей и къща музей „Димитър Димов“ организират конкурс за художествена скица на тема „Модата в романите на Димитър Димов“. Конкурсът е насочен към ученици, които се обучават по професии, свързани с проектиране, моделиране и изработване на облекло, както и към ученици с изявен интерес към литературата, модата и изобразителното изкуство. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 15 април 2021 година.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент за участие в конкурса.
  2. Формуляр за участие.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД