Ученически театрален фестивал „Арлекин “ – 2020 г.

Изх. № РУО1-1721/ 22.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1469/ 20.01.2020 г. от РУО – Сливен моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на Девети ученически театрален фестивал „Арлeкин“ – 2020 г., който ще се проведе от 24 до 27 март 2020 г. в театър „Минко Балкански“ – Нова Загора.

Приложение: Статут (STATUT_Arlekin_2020) и заявка за участие в Девети ученически театрален фестивал „Арлекин „ – 2020 г. (zaiavka_arlekin_2020)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД