Училищен и държавен план-прием за предстоящата учебна година

Изх. № РУО1-7811/07.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от МОН с вх. № РУО1-7783/06.04.2020 г., по повод получени в Министерство на образованието и науката писма от директори на професионални гимназии във връзка с чл. 44, ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и предвид това, че за учебната 2020/2021 г. въпросните училища имат предложение само за държавен план-прием, Ви уведомявам че, съгласно чл. 52, ал. 2, т. 2 от същата Наредба държавният план-прием се утвърждава със заповед на началника на регионалното управление на образованието – за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии и за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии и за V клас в гимназиите по чл. 38, ал. 3.

Напомням Ви, че следва да прилагате правилно действащата нормативна уредба по отношение планирането на училищния и на държавния план-прием.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД