Училищен кръг на националното състезание „Най-добър заварчик“ организирано от МОН

Изх. № РУО1-6201/04.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-48/03.02.2022 г., вх. № РУО1-6058/03.02.2022 г. и съгласно заповед №РД09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката Ви уведомявам, че училищният кръг на националното състезание „Най-добър млад заварчик” трябва да се проведе до 17.02.2021 г. (включително). Тестът и практическите задачи за заваряване на листов материал по методите РЕДЗ и МИГ/МАГ ще се изготвят от училищните комисии по проверка и оценка на тестовете и изпълнените заваръчни съединения. Съгласно Регламента на състезанието училищните комисии трябва да:

  • оценят теста, който съдържа 15 въпроса с максимален брой 20 точки;
  • оценят изпълнените заваръчни съединения от учениците с максимален брой 82 точки съгласно критериите за оценяване, показани в Картата за оценка;
  • изготвят два протокола, съответстващи на изискванията в Регламента, които директорът на училището изпраща до Росица Илиева – главен експерт в Дирекция ПОО на МОН;
  • изпратят снимки на заварените изделия с различните позиции на заваряване, на които ясно се виждат заваръчните шевове и техните изпълнители, предложени за участие в националния кръг, до Росица Илиева — главен експерт в Дирекция ПОО;
  • подготвят списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 4 от Регламента на състезанието, който да бъде изпратен от директора на училището до Росица Илиева — главен експерт в Дирекция ПОО.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД