Училищен кръг на националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, организирано от МОН

Изх. № РУО1-872/12.01.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-5/10.01.2023 г., вх. № РУО1-617/10.01.2023 г., Ви уведомявам, че съгласно регламента на Националното състезание по професия „Най-добър техник в машиностроенето“ училищният кръг ще се проведе на 19.01.2023 г. (четвъртък) от 14.30 часа. Заданията и критериите за оценяване на училищния кръг се изготвят от национална комисия. Всички ученици, участници в състезанието, решават вариант, включващ тест и приложно-творческа задача, който се изтегля в МОН в деня на състезанието.

Вариантът ще бъде изтеглен в МОН на 19.01.2023 г. (четвъртък) и ще бъде публикуван до 14.00 часа в информационната система на адрес: https://competitions.mon.bg. За вход в информационната система директорите на училищата следва да ползват служебния си имейл от edu.mon.bg.

Времето за решаване на изтегления вариант е 3 (три) астрономически часа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА – РУО – СОФИЯ-ГРАД