Училищен кръг на националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ организирано от МОН

Изх. № РУО1-1694/ 19.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-10/16.01.2024 г., вх. № РУО1-01308/16.01.2024 г., Ви уведомявам, че съгласно заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министьра на образованието и науката училищният кръг на националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето” трябва да се проведе до 23 януари 2024 г. (включително). Съгласно Регламента на състезанието заданията и критериите за оценяване на училищния кръг се изготвят от национална комисия. Всички ученици, участници в състезанието, решават вариант, вклочващ тест и приложно-творческа задача, който се изтегля в МОН в деня на състезанието.

В тази връзка Ви уведомявам, че училищният кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето” ще се проведе на 23.012024 г. (вторник) от 14.30 часа.

Варианът на задачите ще бъде публикуван в 14.00 часа на информационната система на адрес: https://competitions.mon.bg

За вход в информационната система директорите на училищата следва да ползват служебния си имейл от edu.mon.bg.

Моля да уведомите учителите и учениците в повереното Ви училище, като създадете необходимата организация за неговото провеждане.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА – РУО – СОФИЯ-ГРАД